Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Afsnit 1: Aftalens varighed og opsigelse af eleven

Et undervisningsår starter i januar og slutter i december. Aftalen fortsætter, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges når som helst i løbet af undervisningsåret. Opsigelsen skal meddeles skriftligt via udmeldelsesformular på hjemmesiden og med et varsel svarende på minimum 1 måned til udgangen af et kvartal. Dvs. undervisningsaftalen kan opsiges rettidig senest hhv. 1. kvartal: 28.februar, 2. kvartal: 31.maj, 3. kvartal: 31. august, 4. kvartal: 30. november. Der betales for undervisning i hele kvartalet (opsigelseperioden). Hvis der er flere lektioner tilbage end der er betalt forud, udlignes dette på en slutfaktura. I opsigelsesperioden har eleven ret til undervisning. Ønsker eleven ikke at følge undervisningen i opsigelsesperioden, har eleven ikke krav på tilbagebetaling af undervisningsafgift. Hvis eleven beslutter at stoppe inden for det første undervisningsår, gælder afsnit 6.

Afsnit 2: Fakturering og betaling

Ved køb af et abonnement hos Music´scool opkræves der et engangsregistreringsgebyr på kr. 100,-. Music’scool opkræver undervisningsafgift kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Undervisningsafgiften skal senest betales 14 dage herefter. En faktura dækker altid 10 (ugentlig undervisning) eller 5 (undervisning hveranden uge) lektioner, uagtet hvor mange lektioner, der afholdes i det pågældende kvartal. På grund af ferieperioder vil der i nogle kvartaler være færre eller flere lektioner. I løbet af et undervisningsår betales der dog altid for og modtages 40 lektioner (ugentlig undervisning) eller 20 lektioner (undervisning hveranden uge). Ved manglende betaling fremsendes betalingspåmindelse tillagt gebyr på kr. 100,-.
Ved køb af et 10 lektioners klippekort hos Music´scool opkræves den samlede undervisningsafgift forud. Lektionerne kan aftales fra gang til gang, eller lægges fast ved forudgående aftale. Lektionerne skal afholdes indenfor et kalenderår fra udstedelsesdatoen.

Afsnit 3: Antal lektioner og helligdage

I løbet af 1 undervisningsår giver Music’scool 40 lektioner (ugentlig undervisning) eller 20 lektioner (undervisning hveranden uge), hvilket betyder, at der afholdes tolv ugers ferie. Datoerne for disse ferieperioder annonceres i god tid, men kan til enhver tid oplyses.

Afsnit 4: Priser

Abonnementspriser for musikundervisning per kvartal beregnes ved at gange antallet af lektioner (40 eller 20) per undervisningsår med lektionsprisen og dividere med 4. Prisen er baseret på at følge 40 eller 20 lektioner per undervisningsår for minimum et år efter startdatoen. Lektionsprisen, som opdateres årligt, kan findes på Music’scools hjemmeside. En prisliste på papir er tilgængelig på alle tidspunkter.

Afsnit 5: Aflysning og fravær

Ved elevens udeblivelse fra en aftalt lektion, mister eleven retten til lektionen. Aflyser eleven senest 48 timer før den aftalte lektion, forsøger Music’scool at finde et tidspunkt for en erstatningslektion uden ekstra omkostninger for eleven, dog maksimalt 3 gange i løbet af et undervisningsår. Denne regel gælder dog ikke i perioden to uger før og to uger efter hhv. sommerferien og juleferien, og for gruppelektioner. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der forhindrer eleven i at følge undervisningen i mere end 3 på hinanden følgende uger, kan lektionerne sættes i bero. Efter endt sygdom genoptages lektionerne, og der er mulighed for at få tilbagebetaling for de ikke afholdte lektioner. I dette tilfælde kræves der lægelig dokumentation (lægeerklæring), der betales af eleven. I tilfælde af lærerens sygdom er der for de første 2 lektioner per undervisningår intet krav på tilbagebetaling af de mistede lektioner. I tilfælde af lærerens aflysning af lektion af andre årsager end sygdom, vil eleven blive tilbudt en erstatningslektion. Dato og tidspunkt for erstatningslektionen vil blive aftalt i overensstemmelse med eleven.

Afsnit 6: Førsteårsbetingelse

Lektionspriser til abonnementer er baseret på at fortsætte undervisning minimum et år, som beskrevet i afsnit 4. Hvis eleven beslutter at stoppe inden for et år fra startdatoen, er der betalt en for lav lektionspris. Derfor bliver der beregnet klippekorts-lektionspriser til den periode eleven har fulgt undervisning og der sendes en faktura med differencen frem til udgangen af kvartalet. Efter et års undervisning gælder denne regel ikke.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top